Enfamiljshus 2011 nybyggnad
Bohaka strand Fårö  
 
Arkitekt SAR/MSA Göran Radhe   +46 73 981 17 25   goran@radhe.se